زایس & چشم جدید در سال 2016 كاتاراكت بین المللی & انجمن جراحي (ICRS)چشم جدید همراه با لنز زایس در فروم

من ایستگاه در نمایشگاه به نمایش گذاشته