قرار دادن دستگاه های میکروسکوپی و تسلط

عملیات

اصل بهره برداری از دستگاه های میکروسکوپی هستند در زیر میکروسکوپ:

(A) دستی دستگاه شکل مانند قلم نور کشش، فضای کافی وجود دارد.

(ب) دست ثابت به عنوان پان. [2]

ج سوزن گیر چاقو و قیچی دست غالب با دست غالب و موچین برگزار شد.

(چهارم) کاملا خوشحال با هر دو دست که عامل هماهنگی.

ه هر موازی به ابزار باید با سطح عنبیه به اتاق قدامی مسیر در محل قبل از ما می تواند به تغییر مسیر در بالا گرفته.

ـ شاه توسط حد بزرگنمایی محدوده ته نه محدود به خصوص کمتر بالا و پایین حرکت باید اجتناب است.