ویژگی های چشمی میکروسکوپ جراحی

1. مشاهده تصویر بزرگ روشن.

2. با منبع نور سرد نور در عمیق درخشان است.

3. دستیار میکروسکوپ ندارد، هر دو در همان زمان.

4. پا کنترل تنظیم, انعطاف پذیر عملیات, حمل آسان.