جدید چشم به عنوان "سال 2016 ستاره آینده" تعلق می گیردچشم جدید فراهم می کند موسسات پزشکی با راه حل های دیجیتال به عنوان فوندوس قابل حمل دوربین بی سیم HD نرم افزار ویدئو جراحی، پزشکآل informatizationراه حل هایو غیره.


بادرآمد 164 میلیون یوان، سود خالص از yuanin بیش از 40 میلیون 2015, چشم های جدید به عنوان "آینده ستاره در سال 2016" در آینده NEEQ استار سال 2016 بیلبورد اهدا شد.