من - ایستگاه در بيمارستان چشم کالایی
کالایی چشم بيمارستانمن - ایستگاه