چگونه برای جلوگیری از نزدیک بینی در کودکان به ظاهر شود

چگونه می توانید کودکان جلوگیری ما ظاهر می شود? ورزش در زندگی بسیاری از کودکان در مدرسه به است اغلب چشم، بنابراین ما می توانید بگویید ما کودکان نحوه تمرین در خانه به خصوص در شرایط، چشم شما را به آن می توانید خودتان می تواند مفید باشد.

بچه ها آموزش عادات خوب نیست پخش تلویزیون هنگامی که من در صفحه نمایش بدون پلک زدن چشم خیره شد. همچنین فرزندان خود را به ماندن از تلویزیون, جنرال الکتریک به نه بیش از حد از نزدیک، توجه به حفظ بهتر فاصله یک متر می گویند.

افزودن مواد مغذی در بدن به اطمینان حاصل شود که تمام جنبه های بدن سالم را رشد. مصرف مکمل ها نیز بسیار مهم است، به خصوص مواد مفید برای چشم ویتامین بخورند.

بیرون بروید برای رفتن به پرورش خوب وضعیت روحی روانی برای جلوگیری از نزدیک بینی نیز مفید است.