چه بيماران نزديك بين نوع عینک سزاوار نیست?

چشم

کارشناسان چشم بیش از نزدیک بینی بینی متوسط تا به پوشیدن عینک، باید باور ساده تر، ظاهر نمی شود نتیجه مسائل معلوم نیست در حالی که همچنین اجتناب افزاینده درجه نزدیک بینی. تا چند درجه نزدیک بینی نزدیک بینی? نزدیک بینی متوسط اصطلاح اشاره به بالای 300 درجه نزدیک بینی، نزدیک بینی در بیش از 300 درجه، بهترین پوشیدن عینک در زندگی روزمره.


بر این باورند که بسیاری از مردم معتقدند در این کلمه "پوشیدن عینک برای مدت طولانی می تواند منجر به آستانه مقعر, حالت مانع از چشم، بسیار بد است." کارشناسان گفت که، در واقع پوشیدن طولانی عینک ایجاد نمی goggle-eyed، دیگری گفت: رابطه eyesprominent نه برای مدت طولانی, اما رابطه نزدیک بینی بالا پوشیدن عینک است.