معرفی goniometer

ابزار اندازه گیری زاویه سنج دستگاه اندازه گیری زاویه است که همچنین به نام زاویه سنج، زاویه سنج، زاویه متر، زاویه سنج و غیره نامیده می شود. در حال حاضر به سیستم اندازه گیری زاویه در طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس اشعه ماوراء بنفش اشاره دارد. این یک مکانیزم انتقال بازو برای اندازه گیری زاویه استفاده می کند.