بررسی بینایی چرا اول برای فریم های عینک

عینک ساز برای بررسی قدیمی خود را شیشه فریم اندازه گیری که هر حرفه ای در بینایی سنجی عینک ساز باید مرحله قبل از. این است که عمدتا به دلیل شیشه توسط checkingthe عینک های قدیمی، برای عملیات اپتومتری به دای Jingshi. Andcontent نظر سنجی عبارتند از:


1، آینه: منظره کروی، شامل سيلندر و محور و غيره؛

2، محل نوری مرکز: وجود دارد هیچ پدیده شیفت مرکز نوری;

پا 3 قاب آینه، ساختار قاب عینک;

4 برای تصحیح.